o projekte PIRATE

Všeobecné údaje Trvanie  01/10/2012 – 30/09/2015 Celkový rozpočet 532.724 euro EC grant 399.524 euro (75%) Spolufinancovanie partnerov 133.200 euro (25%)
Stavební profesionáli z odborných škôl a vyššieho vzdelávania z 8 európskych krajín po prvý raz spoločne zanalyzujú remeslo a trh už používanej alebo len potenciálne využívanej hliny ako stavebného materiálu. Cieľom je vyvinúť:

  • celky učebných výsledkov a
  • ECVET certifikačné postpay, pre EQF úrovne 3 až 6.

VET = Vocationnal education and training. (Odborné vzdelávanie a tréning) Príprava učňov na prácu a kariéru. HE = Vyššie vzdelávanie, nape.. Univerzity Učebné výsledky = znalosti, zručnosti a správanie, ktoré sa očakáva od študenta po ukončení štúdia. ECVET = European Credits for Vocational Education and Training. (Europsky kreditový systém pre odbornú výučbu) Cieľom je podporiť mobility, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné uznanie učebných výsledkov EQF = European Qualification Framework (europsky kvalifikačný rámec). Začína úrovňou 1 (základné vzdelanie) až do úrovne 8 (napr. PhD). http://ec.europa.eu/16 ECVET Partnerstvo pripravuje nasledujúce nástroje a zdroje:

  • spoločné osnovy pre aktivity v hlinenom staviteľstve a v tradičných remeslách a odboroch
  • spoločná európska schéma ECVET celkov pre hlinené stavanie s kritériami hodnotenia, pre EQF úrovne 3 až 6, a kompatibilné s ECTS, pre zhotovenie konštrukcií z hlinených tehál a monolitické hlinené steny, dostupné v 8 jazykoch
  • guidelines for the process of certification in each participating country, and with qualification already launched in least in 3 countries (FR, DE, UK), with due respect to ECVET principles and quality standards.

Osnovy = náčrt a zhrnutie tém, ktoré majú byť pokryté v rámci školení. Referenčný rámec, ktorý zabezpečí konzistenstnosť medzi školami. Skúšky len testujú znalosť podľa informácií, ktoré sú zahrnuté v osnovách. ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System. (Systém prenosu a zbierania kreditov) Štandard, ktorý porovnáva študijné výsledky vyššieho vzdelávania medzi európskymi a spolupracujúcimi krajinami. Qualification (kvalifikácia) =  uznanie certifikácie v danom profesnom odbore.
flyer_englishNaše celky učebných výsledkov, z ktorých vychádzajú nové štandardy kompetencií potrebné pre rastúci trh pomôžu:

  • posilniť profesionálov, ponúknu modulárnu kvalifikáciu, podporia príležitosti na zamestnanie a mobility, ďalšie vzdelávanie pre pomoc umiestnenia sa;
  • usmerniť školiteľov pri určovaní nového obsahu a hodnotiacich procesov, hodnotiť výkony a učebné výsledky;
  • môžu ponúknuť nástroj pre certifikačné inštitúcie pre revíziu a tvorbu kvalifikácií a súčasne zabezpečiť medzinárodnú kompatibilitu

Väčšina partnerov PIRATE sa zúčastnili už iných európskych projektov, zameraných na hlinené stavanie. Pracovné skupiny v rámci projektu PIRATE vytvoria väzby, vymenia si skúsenosti a zhromaždia výsledky.