o PIRATE projektu

PIRATE : okvir za učenje i podučavanje o zemljanoj gradnji Evrope 

 Opšte karakteristike
Trajanje  01/10/2012 – 30/09/2015
Ukupni budžet: 532.724 euro
EC grant: 399.524 euro (75%)
Partnerko finansiranje: 133.200 euro (25%)

Po prvi put, profesionalci u građevinskom sektoru i  stručnom (VET) i visokom obrazovanju (HE) iz 8 evropskih zemalja analiziraju zajedno zanate i tržište koje već ili potencijalno koristi zemlju kao građevinski materijal,  sa ciljem da se razviju :

  • jedinice ishoda učenja
  • ECVET procedure za sertifikate, za nivoe od 3 do 6 EQF.

VET = stručno obrazovanje i obuka. Priprema polaznike za posao i karijeru.
HE = visoko obrazovanje npr. univerziteti
Ishodi učenja = znanja, veštine i ponašanja koja se očekuju da učenici pokažu posle perioda učenja.
ECVET = evropski krediti za stručno obrazovanje i obuku. Imaju za cilj da promovišu mobilnost, doživotno učenje i trans-nationalno priznavanje ishoda učenja.
EQF = evropski okvir kvalifikacija. Ide od nivoa 1 (osnovno znanje) do nivoa 8 (npr.doktorat). http://ec.europa.eu/16 ECVET
Konzorcijum će napraviti sledeće alate i resurse:

  • zajedničko jezgro nastavnog plana  za aktivnosti gradnje zemljom u tradicionalnim zanatima,
  • evropsku matricu za gradnju zemljom ECVET jedinica sa kriterijumima za procenu, za nivoe 3-6 EQF kompatibilne sa ECTS, za zidane konstrukcije od zemlje i monolitne zemljane zidove, dostupnu na 8 jezika,
  • smernice za proces sertifikacije u svakoj od zemalja učesnica i sa kvalifikacijama koje su već pokrenute u najmanje 3 zemlje (FR, DE, UK), uz dužno poštovanje ECVET principa i standarda kvaliteta.

nastavni plan (syllabus) = okvir i rezime tema koje treba da budu pokrivene tokom kursa. Referenca koja osigurava konzistentnost među školama. Ispiti mogu testirati samo ona znanja koja se zasnivaju na informacijama uključenim u nastavni program.
ECTS = evropski kreditni sistem prenosa i akumulacije. Standard za upoređivanje ostvarenja i performansa studija  studenata u visokom obrazovanju širom Evropske unije i saradnje sa evropskim zemljama.
kvalifikacije =  priznavanje sertifikata od strane profesionalnog sektora

Naše jedinice ishoda učenja, koje će nositi nove standarde nadležnosti za rastuće tržište gradnje zemljom će:

  • osnažiti profesionalce, ponuditi modularne kvalifikacije, podstaknuti mogućnosti zapošljavanja i mobilnosti, dalje veštine obuke za pomoć u traženju posla;
  • voditi nastavnike  prilikom definisanja novih sadržaja i procene procedura, sudeći o usvojenim znanjima učenika;
  • biti sredstvo za sertifikujuća tela prilikom razmatranja ili kreiranja kvalifikacija, u potrazi za trans-nacionalnom kompatibilnošću.

Većina PIRATE partnera je već učestvovala u drugim projektima finansiranim od strane Evropske unije, sa naglaskom na gradnji zemljom.  PIRATE radne grupe će stvoriti veze, podeliti iskustvo i akumulirati rezultate.